Knihovní řád

Výtah z Knihovního řádu Městské knihovny Fryšták

 

 • V městské knihovně má právo půjčovat si knihy a využívat dalších služeb každý čtenář knihovny, dodržující tento čtenářský řád. Čtenářem se může stát každý občan. Děti a mládež do 15 let se mohou stát čtenářem knihovny po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy. Čtenářský poplatek činí 100 Kč pro dospělé, 50 Kč pro důchodce, studenty a děti.
 • Knihy, které nejsou v městské knihovně k dispozici, po žádosti čtenáře obstará pracovník knihovny pomocí meziknihovní výpůjční služby.
 • Výpůjční lhůta je 31 dnů. Potřebuje-li čtenář knihu déle, může mu být tato lhůta prodloužena o další měsíc, v případě, že kniha není již zamluvena dalším čtenářem. Výpůjční lhůta může být prodloužena celkem dvakrát o jeden měsíc (celkem výpůjčka na 3 měsíce), pokud čtenář požádá o prodloužení před jejím uplynutím.
 • Čtenář, který včas nevrátí knihy, bude osobně nebo písemně upomenut. Knihy mohou být také vymáhány prostřednictvím městského úřadu. Čtenář je povinen hradit upomínací výlohy.
 • S knihami, které tvoří majetek Města Fryštáku, musí čtenář zacházet šetrně. Zjištěnou závadu je povinen okamžitě hlásit knihovníkovi, jinak musí škody hradit sám. Ztracenou nebo poškozenou knihu nahradí stejným vydáním téže knihy, knihou jinou (po dohodě s knihovníkem) nebo peněžitou náhradou. Taktéž je povinen zaplatit 20 Kč za poškozený kód v knize nebo za kód v knize, kterou poškodil či ztratil a 10 Kč za zpracování knihy (náhrady).
 • Čtenář nemá právo půjčovat knihy vypůjčené v městské knihovně dalším osobám.
 • V případě, že čtenář prodělal infekční chorobu a měl půjčené knihy z knihovny, je povinen tuto skutečnost nahlásit v knihovně.
 • Knihovní řád je každý čtenář povinen znát a dodržovat. Ten, kdo soustavně porušuje jeho ustanovení, může být z řad čtenářů vyloučen.

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Knihovní řád nabývá účinnosti dne 24. 5. 2018.

 

 

Provozní řád internetových stanic (Dodatek Knihovního řádu Městské knihovny Fryšták)

 

Městská knihovna Fryšták umožňuje uživatelům přístup na internet za těchto podmínek: 

 • Přístup na internet je zdarma.
 • Jednorázově je uživateli umožněna práce s internetem maximálně 45 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
 • Pokud není uživatel zároveň čtenářem knihovny, je povinen poskytnout pracovníkům knihovny průkaz totožnosti.
 • Uživatel do patnácti let musí mít od rodičů nebo od svého zákonného zástupce podepsán souhlas s tím, že bude používat internet v knihovně a že nesmí vyhledávat stránky se zakázaným obsahem (viz níže) a bude dodržovat provozní řád. Formulář pro tento souhlas je k dispozici u pracovníků knihovny.
 • Přístup na internet je možno předem rezervovat telefonicky nebo osobně v knihovně.
 • Internet je v Městské knihovně Fryšták zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijní potřebě.
 • Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk či své diskety, CD, CD-RW a flash karty a spouštět programy stažené z internetu. Je možné uložit data na diskety či CD zakoupené v knihovně.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Je zakázáno hrát bojové a pohoršující hry a hry odporující základním etickým normám.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechny autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
 • Je zakázáno mazat historii navštívených stránek.
 • Veškeré náklady, které vzniknou Městské knihovně Fryšták v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí čtenářů a návštěvníků Městské knihovny Fryšták a zachovávat základní etické normy.
 • V případě potřeby může uživatel požádat pracovníky Městské knihovny Fryšták o pomoc a konzultaci.
 • Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníků knihovny.
 • Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

 

Provozní řád internetových stanic nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

 

 

Pravidla používání čteček elektronických knih (2. dodatek Knihovního řádu Městské knihovny Fryšták)

 

 • Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčnímu (v prostorách Městské knihovny Fryšták) i absenčnímu užití. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím evidence Městské knihovny Fryšták včetně její rezervace, uživatel stvrzuje převzetí čtečky podpisem ve smlouvě o výpůjčce čtečky (dále jen smlouvě).
 • Čtečky si absenčně mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé starší 18 let, případně starší 15 let v doprovodu zákonného zástupce, který stvrdí ve smlouvě převzetí čtečky svým podpisem.
 • Samostatné prezenční výpůjčky jsou umožněny registrovaným i neregistrovaným uživatelům starším 15 let, mladším uživatelům za asistence zaměstnance Městské knihovny Fryšták.
 • Absenční výpůjčka čtečky je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem. Uživatel skládá kauci ve výši 500 Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.
 • Výpůjční lhůta je 14 dní. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí zpozdné ve výši 10 Kč za každý den přesahující výpůjční dobu.
 • Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě nebo zcizení.
 • Pokud uživatel nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen v souladu se smlouvou dokoupit chybějící komponenty.
 • Jestliže uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu, nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně ceny příslušenství.
 • Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

 

Pravidla používání čteček elektronických knih nabývají účinnosti dne 23. 10. 2012.

 

 

Úplné znění knihovního řádu, provozní řád internetových stanic i pravidla používání čteček elektronických knih Vám na požádání poskytneme v knihovně.